Gäller from 2018-05-25

Cigotekets Integritetspolicy

Vi på Cigoteket värnar om våra kunders personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personliga informationsuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi svarar i detta dokument bland annat på frågorna VAD NÄR HUR och VARFÖR.

Det är viktigt för oss att du tar del av och förstår integritetspolicyn för att du skall känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi vill med denna policy visa hur vi säkerställer att dina uppgifter behandlas enligt  gällande lagstiftning. Du är självklart alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Tex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (Tex IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med informationen. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende om den utförs automatiskt eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar av personuppgifter är: Insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller kontakta oss för service, support, information eller när du på annat sätt har kontakt med oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Informationen som samlas in från dig vid köp och serviceärenden krävs för att du skall kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

Du som kund kan välja att registrera ett konto, vi samlar då in de uppgifter som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Vi samlar även in uppgifter under tiden du är kontoinnehavare, såsom köphistorik. Som kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på “Mina Konto”

ÄNDAMÅL

För att kunna hantera dina beställningar och köp

Behandlingar som utförs

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
 • Identifikation och ålderskontroll
 • Hantering av betalning
 • Hantering av reklamationer och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter, adress, e-post och telefonnummer
 • Betalningsinformation
 • Geografisk information
 • IP-adress
 • Köpinformation, tex vilken vara som beställts eller om varan ska levereras till annan adress
 • Användaruppgifter för Mina sidor

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte kan lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Dina uppgifter sparas till dess att köpet har genomförts, under den efterföljande garantiperiod för produkterna. Vi sparar också dina uppgifter så länge vi är skyldiga att lagra dem för att uppfylla andra lagkrav som tex bokföringslagen, konsumenträttslagen.

ÄNDAMÅL

För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandlingar som utförs

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till supporttjänsten. Via telefon eller digitala kanaler, inklusive sociala media.

Utredning av eventuella klagomål och supportärenden, inklusive teknisk support.

 

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter, adress, e-post och telefonnummer
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köp tidpunkt, köpställe eventuellt fel/klagomål
 • Tekniska uppgifter om din utrustning

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Dina uppgifter sparas till dess att köpet har genomförts, under den efterföljande garantiperiod för produkterna. Vi sparar också dina uppgifter så länge vi är skyldiga att lagra dem för att uppfylla andra lagkrav som tex bokföringslagen, konsumenträttslagen.

ÄNDAMÅL

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Behandlingar som utförs

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, tex bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet.

Kategorier av personuppgifter

 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter, adress, e-post och telefonnummer
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe eventuellt fel/klagomål
 • Betalningsinformation och betalningshistorik

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte kan lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Dina uppgifter sparas till dess att köpet har genomförts, under den efterföljande garantiperiod för produkterna. Vi sparar också dina uppgifter så länge vi är skyldiga att lagra dem för att uppfylla andra lagkrav som tex bokföringslagen, konsumeträttslagen.

ÄNDAMÅL

För att marknadsföra oss och våra produkter genom e-post. Post och telefon, sms/mms.

Behandlingar som utförs

Skapande av generella erbjudande, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration och nyheter i branschen.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, adress, e-post och telefonnummer
 • Uppgift om köptidpunkt

Laglig grund: Intresseavvägning

Lagringsperiod: Två år sedan du senast var aktiv, tex genom att handla hos oss eller kontaktat vår kundtjänst.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi behandlar dina uppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina uppgifter i syfte att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, betalning och tillhandahållande av support. Vi vill möjliggöra allmän kundvård och kundservice som att besvara frågor och rätta till felaktiga uppgifter. Följa tillämplig lagstiftning, tex bokföringslagar. Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende våra varor och tjänster.

Vi sparar endast dina uppgifter så länge det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna sparats in för i enlighet med denna policy. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, tex om det pågår en juridisk process.

Som kontoinnehavare behandlar vi även dina uppgifter i syfte att ge dig möjlighet att använda kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter och förifyllda uppgifter.

Direktmarknadsföring

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (tex genom post, e-post och sms.) Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (tex produktrekommendationer eller andra funktioner eller erbjudanden på våra webbsidor.)

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet, liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Hur skyddas dina uppgifter?

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förändring, och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder och kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Vi kommer inte sälja dina uppgifter till tredje part. Vi delar dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina uppgifter med är:

 • Statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer varutransporter·
 • Företag som ombesörjer betallösningar.

Dina rättigheter

Vi strävar efter att vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du önskar en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära, genom en skriftligt undertecknad ansökan, ett registerutdrag kostnadsfritt en gång per kalenderår. Utdraget innehåller:

Ändamål för lagring, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperiod samt information om varifrån informationen samlats in. För att säkerställa att detta registerutdrag hamnar hos rätt person kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att effektivt hantera din begäran.  Ansökan hittar du på vår hemsida.

Du kan via Mina sidor ändra vissa uppgifter själv. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Att radera sin uppgifter, innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina uppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa gällande lagkrav.

Övrigt

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vid frågor till oss om dataskydd och hantering av dina personuppgifter så når du oss via kontaktformuläret på vår hemsida.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Vi kommer att med rimligt varsel underrätta dig inför eventuella ändringar.